Nieuwsbrief

Privacy regelement

Privacy- en cookieverklaring

Laatst gewijzigd: 24 mei 2018
1. Inleiding
Welkom op een website van Veen Bosch & Keuning Uitgevers Groep B.V., Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31008173, hierna aangeduid als: “VBK”.
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door VBK als
verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens van bezoekers van haar websites. Deze privacy- en
cookieverklaring kan worden gewijzigd. U wordt daarom geadviseerd dit document regelmatig te raadplegen op
de website.
2. Uitgangspunt voor verwerking van persoonsgegevens
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan VBK niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de
keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van VBK’s
diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt
aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden
ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Zonder invoer van de noodzakelijke gegevens
kan VBK simpelweg de desbetreffende diensten niet verlenen.
3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking
VBK kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam,
contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als
gebruiker van een of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij VBK bekend zijn omdat u
hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat VBK uw interesses heeft afgeleid uit de
manier waarop u van de diensten van VBK gebruikmaakt. Ook worden financiële gegevens, zoals uw
bankrekeningnummer, verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt of als u zich abonneert op
betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of
abonnementen. De servers van VBK leggen bovendien automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IPadres,
browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.
VBK verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen
diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften
en wensen;
b. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een
website gepubliceerd door VBK, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders
dan het uitvoeren van de overeenkomst;
c. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites of om,
indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
d. om u gericht aanbiedingen te doen of advertenties te tonen, bijvoorbeeld van een product waarvan VBK
op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de
optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan VBK een profiel van u opstellen. U kunt zich te allen
tijde afmelden voor het ontvangen van dit soort berichten middels de link in de e-mail of door een e-mail
te sturen aan privacy@vbku.nl met een duidelijke vermelding;
e. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische
boodschap toe te sturen. U kunt zich te allen tijden afmelden voor het ontvangen van dit soort berichten
middels de link in de e-mail of door een e-mail te sturen aan privacy@vbku.nl met een duidelijke
vermelding;
f. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te
optimaliseren.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zoals genoemd onder a. en b. is noodzaak voor uitvoering van
overeenkomst. De rechtsgrond voor c. is uw toestemming, want u verstrekt in dat geval vrijwillig uw gegevens aan
ons. Uw toestemming voor verwerking kunt u te allen tijde intrekken. De rechtsgrond voor d., e. en f. is noodzaak
voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang van een doelmatige bedrijfsvoering in relatie tot de beperkte
impact die deze verwerking heeft voor u als betrokkene. Voor het overige gebruikt VBK persoonlijke gegevens
uitsluitend wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.
4. Delen en bekendmaken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden in de volgende gevallen, waarbij deze derden de
gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken:
a. VBK kan verkregen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de
hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst;
b. wanneer een derde partij ten behoeve van VBK persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een hosting
service provider), in welk geval deze derde is onderworpen aan beveiligings- en
geheimhoudingsverplichtingen, in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en van
toepassing zijnde wetgeving;
c. voor het (laten) toesturen van informatie en aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde derden over hun
producten en diensten die aansluiten bij uw interesses, uitsluitend op basis van uw ondubbelzinnige
toestemming van de betrokken. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw
(elektronische) gegevens door derden te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan
privacy@vbku.nl.
d. bepaalde geanonimiseerde gegevens, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft
gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze
gegevens kan een individuele gebruiker niet worden geïdentificeerd;
e. VBK kan verkregen persoonsgegevens delen met rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de groep
van ondernemingen waar VBK onderdeel van uitmaakt;
f. op grond van een wettelijke verplichting aan de overheid of gerechtelijke instanties.
De volgende persoonsgegevens kunnen online worden gepubliceerd, in het kader van reviews, commentaar e.d.:
a. Naam.
U kunt er echter voor kiezen uw persoonsgegevens te anonimiseren op het moment dat u een schriftelijke online
bijdrage doet. Achteraf anonimiseren is helaas niet mogelijk. U moet ervan uitgaan dat eventueel online
gepubliceerde persoonsgegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten.
VBK geeft in beginsel geen persoonsgegevens door buiten de EU.
5. Beveiliging
VBK heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen met het doel een beveiligingsniveau
te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van,
openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo maakt VBK op haar websites gebruik van
een versleutelde verbinding en worden uw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Met eventuele
derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijk afspraken gemaakt over
de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, met het oog op de risico’s die inherent zijn aan
het gebruik van het internet en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, kan VBK niet garanderen
dat het dataverkeer tussen u en de servers van VBK niet door derden wordt beïnvloed. VBK aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat persoonlijke gegevens openbaar worden door of vanwege fouten in
het elektronisch verkeer of door niet toegestaan of illegaal optreden van derden.
6. Bewaartermijn
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden (in een vorm die het mogelijk maakt iemand
persoonlijk te identificeren) dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking met een maximum van 7 jaar. VBK
houdt zich daarbij uiteraard aan de wettelijke eisen en volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen zoals
gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat wanneer u een overeenkomst met
VBK bent aangegaan, na afloop van de overeenkomst uw contactgegevens gedurende een redelijke termijn
zullen bewaren. Wij doen dit voor het geval je in de nabije toekomst weer van onze diensten gebruik wenst te
maken en voor de mogelijkheid contact met je op te kunnen nemen over onze diensten, tenzij je expliciet hebt
aangegeven dat je dit niet op prijs stelt.
7. Rechten als betrokkene van de gegevensverwerking
Wanneer wij persoonsgegevens van u (als betrokkene) verwerken, heeft u de volgende rechten jegens VBK als
verwerkingsverantwoordelijke:
a. Recht op inzage: het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
b. Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.
c. Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken, uiteraard voor
zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.
d. Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, binnen
de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.
e. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Anders dan het doen van
gerichte aanbiedingen in het kader van marketing doet VBK niet aan geautomatiseerde besluitvorming
en profilering.
f. Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
g. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door ons gebaseerd is op de
behartiging van een gerechtvaardigd belang.
h. Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in geval van een verwerking op basis van
toestemming.
Voor zover van toepassing kunt u zich als geregistreerde gebruiker uw persoonlijke gegevens zelf aanpassen in
uw persoonlijke profielpagina. Mocht u vragen of verzoeken hebben omtrent uw privacy in relatie tot VBK die niet
op die manier kunnen worden opgelost, dan kunt u VBK uiteraard ook schriftelijk benaderen. U stuurt dan een email
of brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (u mag
gegevens als een BSN-nummer en/of pasfoto onherkenbaar maken) aan privacy@vbku.nl respectievelijk VBK,
afdeling Privacy, Herculesplein 94, 3584 AA Utrecht, onder vermelding van ‘privacy’. U ontvangt binnen een
redelijke termijn antwoord.
Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat u vindt dat wij
onrechtmatig gegevens van u verwerken Wij stellen het op prijs als u, voordat u die stap zet, eerst contact met
ons opneemt om te zien of we uw klacht in onderling overleg kunnen oplossen.
8. Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties)
worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies
kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen en geen virussen etc. op uw
computer installeren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser (of via uw profielpagina), maar dit kan het
functioneren van VBK’s website negatief beïnvloeden.
Aan de hand van cookies kunnen websites van VBK u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt geplaatst of om de
voorkeuren vast te leggen die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina. Wij plaatsen verder
cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal
keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel
over u.
Wel is het gebruik van zogenaamde adwords cookies noodzakelijk voor de verwerking van bestellingen op
sommige van onze websites. Uitschakelen hiervan betekent dus dat deze functie niet meer beschikbaar is.
Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken zij
om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel wordt
mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij krijgen van uw bezoek aan andere websites
waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij
ons bekend, maar wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor u zijn.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om hierover
rapportages te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij
hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren en of u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt
wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien
iedere browser anders is, verwijst VBK u naar het “help”-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.
Op sommige van onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die
van Sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar
geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende Sociale media (die regelmatig kunnen wijzigen)
om te lezen wat zij doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken.
Wilt u meer weten over cookies en/of uw mogelijkheden om uw privacy te optimaliseren?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy
9. VBK en andere websites
Als u via een link op een website van VBK op een andere website terechtkomt, is VBK niet verantwoordelijk voor
de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om
altijd de privacyverklaring te lezen van de websites die u bezoekt.